Privacybeleid

ESVB BV, KBO 431.391.662, met zetel gevestigd te 1140 EVERE, Edouard Dekosterstraat 62, acht uw privacy en de bescherming van uw gegevens van primordiaal belang.

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens wat een noodzakelijk onderdeel is van onze dienstverlening aan onze cliënten en opdrachtgevers. U vindt hierin terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wij volgen in het kader hiervan de bepalingen opgenomen in de gedragscode voor Gerechtsdeurwaarders alsook de bepalingen opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – 25/05/2018)

Wij nemen de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken uitsluitend gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze wettelijke taken en werkzaamheden uit te voeren. Onze wettelijke taken vindt u terug in het Gerechtelijk Wetboek, en meer bepaald in het artikel 519 daarvan.

In het kader van een dossier zal de gerechtsdeurwaarder tal van administratieve opzoekingen verrichten via een aantal authentieke bronnen.

De gerechtsdeurwaarder is gemachtigd om deze authentieke bronnen te raadplegen vanuit het mandaat als openbaar ambtenaar. Deze informatie is noodzakelijk om een geldig verloop van het dossier te verzekeren. Op deze manier heeft de gerechtsdeurwaarder toegang tot een verzameling persoonlijke informatie van debiteuren die nodig zijn om de opdracht zo correct mogelijk uit te kunnen voeren met de meest accurate gegevens.

Om die reden kan een opzoeking volgens deze bronnen meermaals gebeuren in eenzelfde dossier.

Deze authentieke bronnen zijn als volgt:

Rijksregister van de natuurlijke personen
Centrale Bestand van Beslagberichten (CBB)
Register van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Registratiekantoor
Deze bronnen mogen door de deurwaarder enkel worden geraadpleegd indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een toevertrouwde opdracht.

Bij het uitvoeren van de taken van een gerechtsdeurwaarder kan de gerechtsdeurwaarder persoonsgegevens uitwisselen met verschillende instanties. Wij zullen enkel persoonsgegevens uitwisselen als dit noodzakelijk is om een concrete taak uit te voeren.

Mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

IT-leveranciers
Collega Gerechtsdeurwaarders
Banken
Overheden
Notaris
Rechtbanken
Advocaten
Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders
Vertaalkantoren
Datavernietigings- en ophalingsdiensten
Arrondissementskamer/ Nationale kamer (i.f.v. klachten)
Werkgever
Oplaaddienst (in het kader van goederen zoals huisraad, auto’s,…)

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om een goede afhandeling van het dossier te kunnen garanderen en de nodige terugkoppeling aan de opdrachtgever te kunnen doen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen bewaren wij gegevens die dienen als bewijs bij geschillen gedurende maximaal 10 jaar na de beëindiging van de opdracht.

Ook in het kader van de financiële administratie zijn wij er wettelijk toe verplicht de boekhoudkundige gegevens te bewaren gedurende minimum 7 jaar.

De gearchiveerde gegevens zullen slechts beperkt toegankelijk zijn.

Wanneer de toepasselijke bewaartermijn verloopt, zullen de persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.

Uw rechten hieromtrent
U hebt het recht om te weten wat wij als gerechtsdeurwaarderskantoor met uw persoonsgegevens doen.
Verder heeft u ook een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Alle aanvragen tot uitoefening van uw rechten kunnen ons gericht worden:

Per post: Edouard Dekosterstraat 62 – 1140 Evere
Via het contactformulier
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Samenvatting van uw rechten
Inzage en kopie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken.
U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen.

Verbetering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om binnen de wettelijke beperkingen ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken tot deze juist of volledig zijn.

Het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van de privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Wij zijn evenwel niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

Het overdragen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand

Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen. Dit kan wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken in ons eigen belang en niet in uw belang.

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en u er van overtuigd bent dat de dit een inbreuk is van de Verordening kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Websites van derden
Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. Gerechtsdeurwaarderskantoor Bouwen-Maertens draagt geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Live-chat
Deze website maakt gebruik van Tidio om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Enkel na uw uitdrukkelijke toestemming slaan we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw bericht om met u te kunnen chatten.

De gegevens worden opgeslagen binnen het Tidio-platform op beveiligde servers binnen de Europese Unie. Voor meer informatie kunt u het privacy-beleid van Tidio lezen op www.tidiochat.com. Bouwen-maertens.be maakt enkel en alleen gebruik van deze gegevens om u te woord te kunnen staan.

Uw data wordt verwerkt binnen de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Wijzigingen privacy-beleid
Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

De huidige versie van dit privacybeleid werd opgesteld op 19/06/2020.

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid, dan horen we die natuurlijk graag. Laat het ons gerust weten via het contactformulier op onze website!

Wij verbouwen!

Hierdoor kunnen wij u tijdelijk niet meer ontvangen in onze studie te Evere.

U kunt ons zoals steeds bereiken per mail en per telefoon.
Wenst u ons fysiek te ontmoeten dan bent u welkom in onze tijdelijke kantoren te 1831 Diegem, Pegasuslaan 5.